Við höfum markað okkur eftirfarandi stefnur og skilmála til að tryggja gæði þjónustunnar sem við veitum.  

Meðferð persónuupplýsinga

Advania er umhugað um persónuvernd og öryggi gagna sem fyrirtækið meðhöndlar. Í persónuverndarstefnu Advania kemur fram í hvaða tilgangi persónuupplýsingum er safnað og hvernig farið er með slík gögn. Markmið okkar er að starfsmenn, viðskiptavinir, aðrir viðsemjendur og einstaklingar, eins og við á hverju sinni, séu upplýstir um hvernig fyrirtækið safnar og vinnur persónuupplýsingar.


Almennir viðskiptaskilmálar

Almennir viðskiptaskilmálar Advania gilda um viðskipta- og samingskjör Advania og dótturfélaga þess á hverjum tíma fyrir sig. Advania áskilur sér einhliða rétt til að breyta viðskiptaskilmálum þessum, en um hver viðskipti skulu þeir viðskiptaskilmálar gilda sem birtir eru á vef Advania þegar slík viðskipti fóru fram.

Frá og með 15. nóvember 2018 tóku við nýir almennir viðskiptaskilmálar Advania. Breytingar eru minniháttar til að uppfylla breytta löggjöf og kröfur frá eftirlitsaðilum. 

Almennir viðskiptaskilmálar Advania

Almennir viðskiptaskilmálar Advania á íslensku

Almennir viðskiptaskilmálar Advania á ensku

Íslenska útgáfan skal vera ríkjandi komi til ósamræmis á milli ensku og íslensku útgáfunnar.

Eldri útgáfur viðskiptaskilmála Advania

17. apríl 2017 – 15. nóvember 2018  íslenska / enska 

Jafnlaunastefna Advania

Advania hefur innleitt jafnlaunakerfi og jafnlaunastefnu um allt starfsfólk félagsins. Tilgangurinn er að tryggja að jafnrétti sé gætt í launamálum starfsfólks og að engum sé mismunað eftir kyni og öðrum óviðkomandi þáttum. Jafnlaunastefnan er unnin í samræmi við lög um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna.

Launajafnrétti


Advania leggur áherslu á jafnrétti kynjanna og að allt starfsfólk eigi jafna möguleika, óháð kyni, aldri, kynþætti og öðrum óviðkomandi þáttum. Með stefnunni er staðfest að hæfileikar og færni alls mannauðs félagsins eigi að fá að njóta sín. Kynjunum skulu greidd jöfn laun og þau njóta sömu kjara og annarra hlunninda fyrir jafnverðmæt eða sambærileg störf. Við launaákvarðanir er stuðst við starfsmatskerfi félagsins, skilgreind launaviðmið og persónubundið mat á hæfni og frammistöðu. Mannauðsstjóri Advania ber ábyrgð á jafnlaunakerfi félagsins og sér til þess að kerfið sé skjalfest, innleitt og stöðugt uppfært. Yfirstjórn félagsins skal árlega setja fram jafnlaunamarkmið og rýna jafnlaunakerfið. Jafnlaunamarkmið skulu endurskoðuð út frá niðurstöðum launagreiningar og annarra gagna er varða launamyndun í félaginu. Allir stjórnendur Advania eru skuldbundnir til að viðhalda stöðugum umbótum, eftirliti og bregðast við óútskýrðum launamun og þeim frávikum sem koma fram við rýni á jafnlaunakerfinu.
Jafnlaunastefna Advania skal vera skráð í starfsmannahandbók og á ytri vef fyrirtækisins.

 
Samþykkt af framkvæmdastjórn Advania á Íslandi, 2. nóvember 2021

 

Öryggisstefna

Við höfum markað okkur eftirfarandi stefnu til að standa vörð um öryggi gagna viðskiptavina okkar, og þess búnaðar sem gögnin eru rekin á. 

 • Að vera leiðandi fyrirtæki í öryggi upplýsingakerfa.
 • Að gera réttar upplýsingar aðgengilegar fyrir rétta aðila með öruggum hætti.
 • Að tæknileg framþróun þeirra auki en dragi ekki úr metnum öryggiskröfum.
 • Að fylgja góðum viðskiptaháttum, landslögum og persónuvernd til að tryggja hagsmuni viðskiptavina.
 • Að starfrækja skilvirk aðgangsöryggiskerfi að húsnæði og upplýsingakerfum fyrirtækisins með það að markmiði að vernda gögn og búnað gegn rekstrartruflunum, misnotkun, þjófnaði, skemmdarverkum, glötun o.s.frv.
   

Vottun á stjórnkerfi upplýsingaöryggis hjá Advania

Til staðfestingar á því að Advania vinni eftir viðurkenndum aðferðum hefur félagið farið í gegnum úttekt og fengið ISO vottun sem snýr að stjórnkerfum upplýsingaöryggis (Information Security Management System ISO/IEC 27001:2013)

ISO/IEC 27001:2013 vottun Advania

Jafnréttisstefna

Markmið jafnréttisstefnu Advania er að stuðla að jafnri stöðu starfsmanna innan samstæðu Advania og jöfnum tækifærum einstaklinga á sem flestum sviðum, óháð kyni, aldri eða uppruna. Þetta á m.a. við um rétt til starfa, aðstöðu, menntunar og kjara fyrir jafn verðmæt og sambærileg störf.

Smelltu hér til að lesa jafnréttisstefnu Advania 

Umhverfisstefna

Advania leggur áherslu á að starfa í sátt við umhverfið og hefur sjónarmið umhverfisverndar og sjálfbærrar þróunar að leiðarljósi.

Því leggur Advania áherslu á:

 • Að vera sífellt vakandi fyrir úrbótum í umhverfisstjórnun og mengunarvörnum.
 • Að leitast við að velja, við innkaup á vöru og þjónustu umhverfisvæna, umhverfismerkta og/eða endurunnar vörur þar sem því verður við komið.
 • Að leitast við að nota innlenda og endurnýjanlega orkugjafa, bæði fyrir eigin tæki og tæki þjónustuaðila.
 • Að hvetja til umhverfisvænna samgangna starfsfólks með samgöngusamningi og niðurgreiðslu fargjalda í almenningssamgöngur, sem miðar að því að minnka notkun starfsfólks á einkabílum.
 • Að leitast við að lágmarka notkun spilliefna og hámarka endurvinnslu og endurnotkun innan fyrirtækisins.
 • Að lágmarka hráefnanotkun og úrgangsmyndun innan fyrirtækisins, t.d. með notkun margnota kaffimála í stað einnota.
 • Að hvetja starfsfólk til að flokka sorp sem fellur til í rekstri og endurvinna eins og kostur er.
 • Að reyna eftir fremsta megni að stuðla að bættri umhverfisvitund starfsfólks og halda starfsfólki og stjórnendum upplýstu um mikilvægi ábyrgrar hegðunar á sviði umhverfismála til að auka árangur og öryggi í allri vinnu að umhverfismálum.

Hvernig getum við aðstoðað þig?

Vinsamlega fyllið inn í reitina fyrir neðan